Pomoc dla konsumentów

Rzecznicy konsumentówInspekcja HandlowaOrganizacje konsumenckiePozasądowe rozstrzyganie sporówSpory transgraniczneSądy powszechne

Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz konsumentów.

Adres do rzecznika znajdziesz w wyszukiwarce obok.

Jednym z zadań Inspekcji Handlowej (IH) jest prowadzenie kompleksowego poradnictwa konsumenckiego. Można otrzymać bezpłatną poradę prawną w sprawie dotyczącej sprzedaży, usług, wady towaru, składania reklamacji, korzystania z gwarancji i innych praw konsumenta, a także działalności kontrolnej IH.
Listę wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej z ich adresami i numerami telefonicznymi, pod którymi udzielana jest pomoc konsumencka, można znaleźć na stronie
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php?#faq595

Federacja Konsumentów – niezależna organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, działająca od 1981 r. Federacja ma liczne oddziały na terenie całego kraju, w których jej członkowie udzielają konsumentom bezpłatnych porad.
Adres strony: www.federacja-konsumentow.org.pl


Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – niezależna organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, istniejąca od 1995 r.
Udziela bezpłatnych porad telefonicznie pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220
(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora).
Adres strony: www.konsumenci.org


Stowarzyszenie dla Powiatu prowadzi Konsumenckie Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl
Adres strony: www.stowarzyszeniedlapowiatu.pl

Stały polubowny sąd konsumencki – sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych.
Ważne! Dane teleadresowe SPSK są dostępne na stronie www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji.
Ważne! Lista WIIH jest dostępna na stronie
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php?#faq595

W przypadku sporów z przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terenie Unii Europejskiej (oraz Islandii i Norwegii) konsument może skorzystać z pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ECK Polska). Jego głównym zadaniem jest wsparcie konsumentów przez udzielanie bezpłatnych porad prawnych oraz informacji o przepisach krajowych właściwych dla miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę będącego w sporze z konsumentem. Centrum może również przekazać skargę polskiego konsumenta do odpowiedniej jednostki w innym państwie Unii Europejskiej, w którym siedzibę ma ten przedsiębiorca, i pomóc rozwiązać spór w trybie pozasądowym (ADR). Usługi świadczone przez ECK Polska są dla konsumentów bezpłatne.
Adres strony ECK: www.konsument.gov.pl

Spór między konsumentem a przedsiębiorcą można w ostateczności rozwiązać przez skierowanie pozwu do sądu powszechnego: rejonowego lub okręgowego. Właściwość sądu ustala się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego – nie zawsze musi to być siedziba przedsiębiorcy jako strony pozwanej.

Przykład
Marek ze Szczecina kupił skuter w sklepie internetowym z siedzibą w Krakowie i zamówił dostarczenie pojazdu do swojego domu. W związku z kolejną awarią skutera złożył przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Ten jednak nie zaakceptował decyzji Marka i nie oddał mu pieniędzy.Konsument postanowił skierować sprawę do sądu cywilnego. Według ogólnych zasad byłby to sąd właściwy dla pozwanego, czyli sąd w Krakowie, ale Marek zdecydował się wytoczyć powództwo w miejscu wykonania umowy, czyli w Szczecinie (art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego).W przypadku zawierania umów na odległość miejscem spełnienia świadczenia jest bowiem adres konsumenta, do którego ma zostać wysłany zamówiony towar.

W sprawach konsumenckich najpopularniejszymi rozwiązaniami są trzy tryby składania pozwu:

  • w postępowaniu uproszczonym;
  • w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
  • w postępowaniu zwykłym.

Każdego z nich dotyczą odmienne regulacje, więc przed złożeniem pozwu należy zapoznać się z zasadami sądowego dochodzenia roszczeń, a także z ich konsekwencjami.
Lista sądów powszechnych jest dostępna na stronie www.ms.gov.pl.